Dzień Skupienia Bractwa Henryka Pobożnego (21 październik 2017 r.)


Porządek Dnia Skupienia Bractwa:

1. Konferencja duchowa
2. Informacja o aktualnej sytuacji Bractwa
3. Proces beatyfikacyjny Henryka Pobożnego – informacja o uwagach do projektu rozpoczęcia
procesu
4. Dyskusja nad uwagami do projektu rozpoczęcia procesu
5. „Kościół św. Jacka w Legnicy a Henryk Pobożny” (prelekcja)
6. Msza Święta (Sanktuarium św. Jacka w Legnicy)
7. Informacja o Wydarzeniu Eucharystycznym
8. Obiad (Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy)
9. Dyskusja i sprawy różne
10. Posiedzenie Kapituły Bractwa
11. Zakończenie

Ad. 1. Konferencja duchowa
Dzień Skupienia Bractwa rozpoczął się o godz. 9.00 od konferencji duchowej wygłoszonej przez
ks. prof. PWT dr. hab. Bogusława Drożdża – Kapelana Bractwa.

 

Ad. 2. Informacja o aktualnej sytuacji Bractwa
Informację o aktualnej działalności Bractwa przedstawił Stanisław Andrzej Potycz –
przewodniczący Kapituły Bractwa. Omówił najważniejsze sprawy związane działalnością
Bractwa, które wydarzyły się od 24.06.2017 (data odbycia poprzedniego Dnia Skupienia
Bractwa).
Poinformował w szczególności o:
– nowych faktach dot. utworu muzycznego pt. „Heinrich u. Anna”, o którym była mowa podczas
poprzedniego Dnia Skupienia Bractwa: prof. Wojciech Mrozowicz (UWr) spisał tekst w języku
niemieckim znajdujący się pod nutami utworu, a p. Magdalena Michalik z Siemianowic Śląskich
przetłumaczyła – na prośbę prof. Henryka Goika – ten tekst z języka niemieckiego na język
polski. Podała też źródła cytatów biblijnych znajdujących się w tekście (sigla biblijne), których w
oryginalnym tekście nie było. Przewodniczący wskazał na potrzebę szukania dalszych informacji
na temat tego utworu, szczególnie: kto jest jego autorem, daty i okoliczności jego powstania, czy
jest to cały utwór, czy tylko fragment większej całości;
– zapowiedzi p. Tomasza Łysiaka, że wraz z żoną p. Magdaleną Łysiak przygotują hasło do
Wikipedii o Bractwie Henryka Pobożnego oraz, że założył on z p. Robertem Bałazym konto
Bractwa na Twitterze: https://twitter.com/pobozny_pl i konto Bractwa na Facebooku

https://www.facebook.com/poboznypl/. Pan T. Łysiak prosił o podanie tych linków do
wiadomości członków Bractwa z zachętą do polubienia/obserwowania;
– o tym, że w najnowszym tomie (nr 11) rocznika naukowego Studia Salvatoriana Polonica
wydawanego przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu i Wyższe Seminarium
Duchowne Salwatorianów w Bagnie, poświęconym głównie św. Jadwidze Śląskiej, zostały
zamieszczone artykuły członków Bractwa: Anny Sutowicz (Trzebnickie inspiracje duchowej
postawy św. Jadwigi), ks. Stanisława Araszczuka (Geneza i rozwój formularza mszalnego o św.
Jadwidze Śląskiej) i Stanisława Andrzeja Potycza (Henryk Pobożny – „on święty polski”). W
ostatnim z wymienionych artykułów jest duża wzmianka o Bractwie Henryka Pobożnego;
– ukazaniu się publikacji pt. „Wkład św. Jadwigi Śląskiej w kulturowe dziedzictwo Śląska” (red.
ks. Stanisław Araszczuk, Wrocław 2017), w której zostały umieszczone teksty wykładów ks. prof.
dr. hab. Stanisława Araszczuka, prof. UWr dr. hab. Wojciecha Mrozowicza, dr Anny Sutowicz i
ks. dr Stanisława Szupieńko), które wygłosili oni podczas Konferencji Jadwiżańskiej
zorganizowanej przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 i Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji
Legnickiej, przy współudziale Bractwa Henryka Pobożnego (01.04.2017);
– wybraniu nazwy „Pobożny” (w nawiązaniu do księcia Henryka Pobożnego) dla pociągu relacji
Wrocław-Szczecin w plebiscycie zorganizowanym za pośrednictwem internetu na przełomie
sierpnia i września br.,
– tym, że dostał maila z Indii od Secular Institute Of John Of God, który został podpisany przez
Msgr. Sunny Kuttikkattu (Superior General To SIJG), z zapytaniem o proces Henryka Pobożnego
i relikwie z nim związane.

 

Ad. 3. Proces beatyfikacyjny Henryka Pobożnego – informacja o uwagach do projektu
rozpoczęcia procesu
Przewodniczący Kapituły we wprowadzeniu do tego punktu porządku obrad poinformował, że nie
doszło do uroczystego rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka Pobożnego
planowanego przez ks. prof. dr. hab. Stanisława Araszczuka – postulatora procesu na dzień 21
października br. i poprosił Księdza Postulatora o podanie powodów tego stanu rzeczy.
Ks. S. Araszczuk poinformował, że 29 września br. odbyło się u ks. bp. Zbigniewa
Kiernikowskiego (na prośbę p. S.A. Potycza) spotkanie w sprawie rozpoczęcie procesu
beatyfikacyjnego księcia Henryka Pobożnego, w którym wzięli udział: ks. Józef Lisowski –
kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej, ks. Tomasz Kwiecień – notariusz tejże Kurii oraz ks.
Stanisław Araszczuk, ks. Bogusław Drożdż i Stanisław Andrzej Potycz. Te trzy ostatnie osoby
były przekonane udając się na spotkanie, że dojdzie na nim do ustalenia szczegółów związanych z
uroczystym rozpoczęciem procesu. Tymczasem na początku spotkania księża Lisowski i
Kwiecień przedstawili pisemne uwagi (natury prawnej i historycznej) do projektu rozpoczęcia
procesu beatyfikacyjnego (zostały one przesłane członkom Bractwa).
Ks. Araszczuk zauważył, że w uwagach jest wiele błędów i dodał, że nawet jeżeli niektóre z nich
można byłoby uznać za zasadne to w prosty sposób dałoby się je wyjaśnić przed planowaną datą
rozpoczęcia procesu. Dodał też, że bp Z. Kiernikowski – uwzględniając sugestię księży
Lisowskiego i Kwietnia – zaproponował, aby powstało biuro postulatorskie z zadaniem
ustosunkowania się do uwag, m.in. przez przedłożenie Biskupowi stosownych materiałów i
wyjaśnień. Biskup zasugerował, aby biurem tym pokierował ks. B. Drożdż, który zgodził się na
to.

 

Ad. 4. Dyskusja nad uwagami do projektu rozpoczęcia procesu
W dyskusji nad uwagami omówionymi przez ks. Araszczuka podniesiono następujące kwestie:
– dobrze byłoby, aby ukazała się publikacja ustosunkowująca się do omawianych uwag, najlepiej
o charakterze naukowym, z dwoma recenzjami (ks. Piotr Kot);
– należy zebrać materiały zgromadzone przez zespoły powołane w sprawie beatyfikacji Henryka
Pobożnego przez poprzedniego Biskupa Legnickiego Stefana Cichego i obecnego Biskupa
Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego; wskazane byłoby, aby sporządzone zostały pisemne
wyjaśnienia do uwag – mogliby to uczynić członkowie Bractwa: historycy-mediewiści Anna
Sutowicz i Wacław Szetelnicki oraz historyk sztuki Arkadiusz Muła (ks. B. Drożdż, S. A.
Potycz);

– przy szukaniu źródeł związanych ze sprawą należy przede wszystkim zwracać uwagę na jakość
źródeł, a mniej na stosowanie metody chronologicznej; trzeba podkreślać, że książę był
fundatorem obiektów sakralnych; fakt obnoszenia przez Tatarów głowy księcia pod murami
Legnicy świadczy o tym, że wiedzieli oni, iż mają do czynienia z kimś ważnym (Arkadiusz
Muła);
– trzeba zwracać uwagę na to, że Tatarzy byli poganami, postrzeganymi jako wrogowie wiary,
wręcz jako diabły; należy pokazać drogę Henryka Pobożnego do męczeństwa (jakim był mężem i
ojcem, jak żył), że jego śmierć męczeńska była zwieńczeniem jego życia a także to, że kultura
polska – inaczej niż niemiecka – sprzeciwiała się wynoszeniu na ołtarze władców; co do zarzutu
braku ciągłości kultu Henryka Pobożnego należy zauważyć, że nie było ciągłości kultu św.
Jadwigi Śl., gdyż sztuka nie jest do końca świadectwem kultu; warto przywoływać św. Jacka
Odrowąża i bł. Czesława – świętych tamtego okresu (Anna Sutowicz);
– znaczący jest fakt, że Henryk Pobożny uzyskał przydomek „Pobożny” już za życia (Piotr
Rozmiarek); – należy propagować postać księcia, a szczególnie powinna to robić Legnica (Roman
Kulczycki);
– dobrze byłoby zorganizować konferencję na temat Henryka Pobożnego (Anna Sutowicz, S. A.
Potycz);
– należy doprowadzić do spotkania delegacji Bractwa z Biskupem Legnickim (Henryk Goik,
Halina Strugała-Stawik).

 

Ad. 5. „Kościół św. Jacka w Legnicy a Henryk Pobożny”
W związku z kolejnymi dwoma punktami Dnia Skupienia Bractwa przewidzianymi do
przeprowadzenia w Sanktuarium św. Jacka w Legnicy (Msza Święta i informacja o Wydarzeniu
Eucharystycznym) Stanisław Andrzej Potycz przedstawił prelekcję pt. Kościół św. Jacka w
Legnicy a Henryk Pobożny (tekst prelekcji poniżej)

Kościół św. Jacka w Legnicy – prelekcja

 

Ad. 6. Msza Święta
Msza Święta została odprawiona w Sanktuarium św. Jacka w Legnicy. Jednym ze
współkoncelebransów był o. Damian Stachowicz OFM, który odprawił Mszę Świętą w intencji
członków Bractwa.

 

Ad. 7. Informacja o Wydarzeniu Eucharystycznym
Informację o Wydarzeniu Eucharystycznym, które miało miejsce 23 grudnia 2013 r. przedstawił
proboszcz Sanktuarium ks. dr Andrzej Ziombra. Zaczął od podania przebiegu tego wydarzenia:
przy udzielaniu Komunii świętej hostia upadła na posadzkę i została podniesiona, a następnie
złożona do naczynia z wodą. Po pewnym czasie pojawiły się na niej przebarwienia koloru
czerwonego. Naukowcy, którzy badali wyodrębniony z hostii przebarwiony fragment stwierdzili,
że jest on najbardziej podobny do mięśnia sercowego ze zmianami, które często towarzyszą
agonii. 10 kwietnia 2016 r. Biskup Legnicki ogłosił komunikat o wydarzeniu, mającym znamiona
Cudu Eucharystycznego. Od 2 lipca 2016 r. w Sanktuarium znajduje się Kaplica Relikwii Hostii.
Do Sanktuarium przybywa coraz więcej pielgrzymów, w tym z zagranicy – była nawet
pielgrzymka z Filipin. Ks. Ziombra odpowiadał też na pytania członków Bractwa.

 

Ad. 8. Obiad
Po Mszy Świętej członkowie Bractwa udali się do Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy,
gdzie spożyli obiad, a następnie przystąpili do kolejnych punktów porządku obrad Dnia Skupienia
Bractwa.

 

Ad. 9. Dyskusja i sprawy różne
Przewodniczący Kapituły:
1. Przypomniał o wnioskach zgłoszonych przez członków Bractwa podczas poprzednich Dni
Skupienia Bractwa i zaapelował do osób, które je zgłaszały o podjęcie działań zmierzających do
ich realizacji.
2. Nawiązując do maila z Indii i wcześniej przesłanych maili z zagranicy (Malta, USA, Włochy)
wyrażających zainteresowanie osobą Henryka Pobożnego i postępami w pracach zmierzających

do wyniesienia go na ołtarze powiedział, że dobrze byłoby opracować krótką informację na ten
temat (chyba wystarczy dwustronicowa, pisana czcionką „12”) i dać ją do przetłumaczenia na
język angielski i język niemiecki. Taką informację będzie można przesyłać zainteresowanym oraz
umieścić ją pod adresami: www.pobozny.pl oraz www.dlp90.pl (w zakładce dot. Bractwa). Jeżeli
nikt z członków Bractwa nie podejmie się opracowania takiej informacji to sam ją przygotuje.
3. Poinformował o treści maila przesłanego mu podczas dzisiejszego posiedzenia Bractwa przez
p. Tomasza Łysiaka – Wiceprzewodniczącego Kapituły, w którym ustosunkowuje się on do
głównego, jego zdaniem, zarzutu wskazanego w uwagach ks. T. Kwietnia, iż samego ścięcia
Henryka Pobożnego nie można uznać za męczeństwo, gdyż nie zachodzi przypadek odium fidei
jeśli chodzi o intencje Tatarów i podając pomysł na wykazanie, że zarzut ten nie jest zasadny.
Tekst maila stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Przewodniczący poprosił członków
Bractwa, szczególnie historyków o przedstawienie swojego stanowiska do tego tekstu.
4. Zaproponował, aby nie ustalać dzisiaj terminu następnego Dnia Skupienia Bractwa. Jego
zdaniem (podzielanym przez Wiceprzewodniczącego Kapituły) wskazanym byłoby wcześniejsze
zwołanie posiedzenia Kapituły Bractwa, która ma duże kompetencje statutowe, w tym kierowanie
bieżącą działalnością Bractwa, opracowywanie programów działalności Bractwa na rok następny,
zarządzanie finansami i majątkiem Bractwa. Przeprowadzenie zaś posiedzenia Kapituły często
jest jednak niemożliwe z uwagi na brak quorum (tak jak dzisiaj) lub brak czasu. Propozycja nie
spotkała się ze sprzeciwem. Odrębne – od Dnia Skupienia Bractwa – posiedzenie Kapituły
powinno się odbyć jeszcze w tym roku z uwagi na zapis § 18 ust. 3 statutu Bractwa, który
stanowi, że „Posiedzenia Kapituły odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz na kwartał.”.

 

Ad. 10. Posiedzenie Kapituły Bractwa
Z uwagi na brak quorum (obecny tylko Przewodniczący Kapituły) posiedzenie Kapituły nie
mogło się odbyć.

 

Ad. 11. Zakończenie
Spotkanie zakończyło się odmówieniem „Modlitwy o potrzebne łaski za przyczyną Henryka
Pobożnego i jego małżonki Anny” i błogosławieństwem udzielonym członkom Bractwa przez o.
Damiana Stachowicza OFM.

Przewodniczący Kapituły Bractwa
Stanisław Andrzej Potycz