O Bractwie


W drodze do Bractwa Henryka Pobożnego

   W jedną z lipcowych sobót br. w legnickim Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi odbył się Dzień Skupienia osób zainteresowanych powstaniem wspólnoty świeckich i kapłanów, którzy za wzór duchowy przyjęli pobożne postawy i wartości reprezentowane przez księcia Henryka Pobożnego i jego małżonkę księżną Annę Śląską.

Inicjatywa

Myśl o powołaniu takiej wspólnoty powstała w kwietniu 2013 r. podczas rozmowy Tomasza Łysiaka (autora trylogii powieściowej „Kroniki szalbierskie”, której akcja dzieje się w latach 1237-1241), jego małżonki Magdaleny Łysiak i Stanisława Andrzeja Potycza – przewodniczącego Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 w Legnicy, które od lat podejmuje działania zmierzające do wyniesienia na ołtarze książęcej pary. Przyjęli oni roboczą nazwę tej wspólnoty: Bractwo Henryka Pobożnego. W maju 2014 r., na spotkaniu w większym gronie ustalono, że przed podjęciem dalszych działań należy spotkać się na całodziennym Dniu Skupienia, aby pomodlić się w sprawie tworzącego się Bractwa.

Krzyż Chrystusa niech mi będzie światłem

Dzień ten rozpoczął się od adoracji Najświętszego Sakramentu podczas której ks. prof. Bogusław Drożdż mówił o cnocie rycerskości Henryka Pobożnego, zastanawiając się nad podstawowymi cnotami – roztropności, sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania. Te cnoty są nadal aktualne i winny stać się udziałem każdego z nas, a to co można odnaleźć w postaci księcia i księżnej jest zadaniem dla tych, którzy przywołują ich imię. Następnie odprawiona została Msza św. koncelebrowana (ks. Piotr Kot, ks. Mariusz Majewski, o. Damian Stachowicz OFM i o. Józef Szańca OFMConv), podczas której o. Damian (gwardian klasztoru, w którym odbyło się spotkanie) wygłosił homilię. Nawiązał w niej do odwagi Henryka Pobożnego, popartej głęboką wiarą, gdy ten stawiał czoła Tatarom na Legnickim Polu. W refleksji przed błogosławieństwem ks. dr Mariusz Majewski (wykładowca PWT) zwrócił uwagę na Krzyż św. Benedykta, który – widoczny z autostrady – jaśnieje nad Legnickim Polem i na przesłanie jakie niesie napis umieszczony na nim: „Krzyż Chrystusa niech mi będzie światłem”. Mówił też o doświadczeniu życia wiarą i obrony wiary, które dokonało się za sprawą Henryka Pobożnego, władcy, w którego się wpatrujemy.

Fascynacja postacią Henryka Pobożnego
Po części modlitewnej przedstawione zostały trzy wystąpienia. O. Józef Szańca (Dyrektor Zespołu Szkół im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy) wygłosił słowo o św. Franciszku z Asyżu i o duchowości franciszkańskiej. Zauważył, że książęca para była mocno związana z franciszkanami, a Henryk Pobożny nakazał, aby każdego dnia w południe biły, gdzie tylko można, dzwony na Anioł Pański. Modlitwę tę bardzo propagowali franciszkanie. Następnie głos zabrał Tomasz Łysiak, mówiąc dlaczego jest zafascynowany postacią Henryka Pobożnego. W szczególności ceni go za patriotyzm, miłość do Ojczyzny i niezłomność. Uważa go za bohatera narodowego i ubolewa, że obecnie nie jest on tak znany jak dawniej, np. w Polsce przedwojennej. Przedstawił dwa obszary duchowości, do których powinno nawiązywać Bractwo: franciszkańską i benedyktyńską. Ta ostatnia m.in. dlatego, że to księżna Anna, jako wdowa po Henryku II Pobożnym, sprowadziła benedyktynów do Krzeszowa z czeskich Opatowic i nadała im dobra w Legnickim Polu. Zaproponował obszary działania powstającej wspólnoty: wewnętrzną (np. przez modlitwę i przemianę duchową) i zewnętrzną (w szczególności przez odważne stawanie w obronie wartości chrześcijańskich). Z kolei dr Wacław Szetelnicki (wykładowca PWT) mówił o bractwach, głównie kościelnych. O tym na czym one polegają i czym różnią się od bractw rycerskich, obecnie najczęściej znanych jako grupy rekonstrukcyjne.

Potem rozpoczęła się długa dyskusja, w wyniku której ustalono, że przed publicznym rozpoczęciem działalności nowej wspólnoty (planowanym na kwiecień 2015 r., w kolejną rocznicę Bitwy pod Legnicą) odbędzie się jeszcze jedno spotkanie modlitewno-organizacyjne (w listopadzie 2014 r.), podczas którego zostaną podjęte ostateczne decyzje związane z jej nazwą, formą, strukturą organizacyjną i celami.

■ Stanisław Andrzej Potycz-artykuł został opublikowany w „Niedzieli Legnickiej” nr 33 z 17.08.2014 r.

Powstanie Bractwa Henryka Pobożnego i księżnej Anny

   Inauguracja Stowarzyszenia Sióstr i Braci Henryka Pobożnego oraz księżnej Anny Śląskiej to kolejny krok w popularyzowaniu tych postaci podjęty przez środowisko Duszpasterstwa Ludzi Pracy’90 w Legnicy.

Biskup legnicki przychylił się do prośby założycieli nowego bractwa, które ma być wspólnotą wiernych – świeckich i duchownych, zezwalając na jego funkcjonowanie.
Celem bractwa jest rozwój duchowy oraz dążenie do świętości przez naśladowanie postaw i wartości uosabianych przez patronów księcia Henryka i księżną Annę.
Za wartości szczególnie ważne bractwo uznaje obronę podstaw chrześcijańskiej, łacińskiej cywilizacji, takich jak: prawo naturalne, w tym prawo do życia i naturalnej śmierci; tradycyjnie rozumianą rodzinę katolicką; chrześcijańską kulturę moralną oraz obecność Boga w społeczno-kulturalnej przestrzeni publicznej; patriotyzm i krzewienie postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz wychowanie przyszłych pokoleń w duchu pobożności i przywiązania do tradycji i chrześcijańskiego dziedzictwa.
Swoje cele będzie realizować m.in. przez: modlitwę, dbałość o właściwą formację duchową, organizowanie konferencji, dni skupienia i rekolekcji, realizację projektów w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, pogłębianie, upowszechnianie i propagowanie wiedzy o Henryku Pobożnym i księżnej Annie Śląskiej jako o osobach stanowiących wzór do naśladowania we współczesnym świecie, udział w życiu Kościoła Katolickiego przez uczestniczenie w wydarzeniach natury religijnej i patriotycznej, współpracę z instytucjami kościelnymi oraz działalność wydawniczą, charytatywną i dobroczynną.
9 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 18 w bazylice w Legnickim Polu odprawiona zostanie Msza św. pod przewodnictwem bp. Marka Mendyka z ogłoszeniem dekretu Biskupa Legnickiego o nadaniu osobowości prawnej i zatwierdzeniu statutu.

■ Ks. Piotr Nowosielski, „Niedziela” nr 14 z 5.04.2015 r.