Statut


Stowarzyszenia Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i Anny Śląskiej

Preambuła

Postawa księcia Henryka II Pobożnego, który w bitwie stoczonej z mongolskimi najeźdźcami na Dobrym Polu pod Legnicą, 9 kwietnia 1241 roku, oddał życie broniąc chrześcijańskiej Europy oraz wartości cywilizacji łacińskiej, stała się inspiracją dla wielu pokoleń Polaków.
Książę był i nadal pozostaje trwałym świadectwem niezłomności w obliczu zagrażającego zła. Symbolicznie uosabia on także bohaterów, często bezimiennych, którzy w obronie wiary i Ojczyzny złożyli w ofierze swoje istnienia.
Dla sióstr i braci Bractwa jest on więc wzorem do naśladowania i zachętą do rozwoju duchowego, a także do walki w obronie tych wartości, za które zginął.
Wspólne życie Henryka i jego małżonki księżnej Anny Śląskiej z rodu Przemyślidów stało się świadectwem i swoistą formą powołania do świętości, które można realizować w małżeństwie, tworząc prawdziwie katolicką rodzinę. 

1. Duchowość Henryka i Anny wzrastała w blasku głębokiej wiary i miłości, którymi opromieniała swoich najbliższych św. Jadwiga Śląska. Dlatego siostry i bracia Bractwa oddają szczególną cześć tej śląskiej świętej. To o Niej św. Jan Paweł II mówił w homilii wygłoszonej we Wrocławiu 21 czerwca 1983 roku: „Wszystko, co Księga Przysłów mówi o niewieście dzielnej, należy odnieść do księżnej Jadwigi jako żony i matki. […] Matka Jadwiga przeżywała w duchu wiary śmierć syna Henryka, podobna w tym do Bogarodzicy, która u stóp krzyża na Kalwarii składała ofiarę ze swego Boskiego Syna dla zbawienia świata”.

2. Na Henryka Pobożnego i Annę wywarła wpływ również postać św. Franciszka z Asyżu. Troska o ubogich, jałmużna, dbałość o chorych i słabych, ewangeliczna opoka przykazania miłości, a także cnót – odwagi, roztropności, umiarkowania i sprawiedliwości – stały się ich celami życia. Fundacje franciszkańskich klasztorów i kościołów były widomymi znakami głębokiej wiary i przywiązania książęcej pary do wartości niesionych przez duchowych synów św. Franciszka. Dlatego franciszkańska reguła oraz przykład życia Biedaczyny z Asyżu stanowią dla sióstr i braci Bractwa jeden z zasadniczych wzorców własnego dążenia ku świętości.

3. Postać św. Benedykta z Nursji Patrona Europy, a także jego reguła kreśląca kierunek osobistego rozwoju i przemiany duchowej, są dla sióstr i braci Bractwa ideałem oraz kolejnym wzorem do naśladowania, stanowiącymi swoisty przewodnik do realizowania w codziennym życiu wyzwań, wobec których staje we współczesnym świecie chrześcijanin. Na szczególną więź z benedyktyńską wspólnotą wskazuje księżna Anna, która w 1242 roku jako wdowa po Henryku II, będąc wierna duchowemu testamentowi zmarłego męża, sprowadziła do Krzeszowa z czeskich Opatowic benedyktynów, nadając im także dobra w Legnickim Polu. Według istniejącej tradycji w miejscu odnalezienia ciała Henryka II Pobożnego, jego matka św. Jadwiga wzniosła kościół, a opiekę nad tym miejscem powierzyła właśnie benedyktynom. 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i Anny Śląskiej, zwane w dalszej części Statutu „Bractwem”, to wspólnota wiernych – świeckich i duchownych, którzy za wzór duchowy przyjęli postawy i wartości reprezentowane przez księcia Henryka II Pobożnego oraz jego małżonkę księżną Annę Śląską.

§ 2

1. Bractwo jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych, podlegającym przepisom Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK), w szczególności jego kanonom 298-311 i 321-326.

2. Bractwo rządzi się niniejszym Statutem. 

3. Bractwo posiada osobowość prawną na mocy dekretu Biskupa Legnickiego (kanony 312 i 322 KPK). 

4. Bractwo posiada kapelana (asystenta kościelnego) zatwierdzonego przez Biskupa Legnickiego (kan. 324 KPK). 

§ 3

1. Pełna nazwa Bractwa brzmi: „Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i Anny Śląskiej”.

2. Bractwo może używać skróconej nazwy w brzmieniu: „Bractwo Henryka Pobożnego”.

§ 4

1. Terenem działania Bractwa jest obszar Diecezji Legnickiej.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Siedziba Bractwa mieści się w Legnicy.

§ 5

Dzień 9 kwietnia, w którym Henryk Pobożny poniósł śmierć, stanowi dla sióstr i braci Bractwa szczególną okazję do modlitwy i celebracji uroczystej Eucharystii.

§ 6

Bractwo może posiadać godło, odznakę, uroczysty strój i dystynktorium z wizerunkiem Krzyża wpisanego w okrąg, ustanowione zgodnie z obowiązującymi przepisami, za zgodą Biskupa  Legnickiego.

Rozdział II. Cele i środki działania

§ 7

1. Celem Bractwa jest rozwój duchowy oraz dążenie do świętości poprzez naśladowanie postaw i wartości uosabianych przez Patronów Bractwa – księcia Henryka i księżną Annę. 

2. Za wartości szczególnie ważne Bractwo uznaje:

– obronę podstaw chrześcijańskiej, łacińskiej cywilizacji, takich jak: prawo naturalne, w tym prawo do życia i naturalnej śmierci, tradycyjnie rozumiana rodzina katolicka, chrześcijańska kultura moralna oraz obecność Boga w społeczno-kulturalnej przestrzeni publicznej,

– patriotyzm i krzewienie postaw patriotycznych wśród młodzieży, 

– wychowanie przyszłych pokoleń w duchu pobożności i przywiązania do tradycji i chrześcijańskiego dziedzictwa. 

§ 8

Swoje cele Bractwo realizuje w szczególności przez:

– wspólną oraz indywidualną modlitwę,

– dbałość o właściwą formację duchową, 

– organizowanie konferencji, dni skupienia i rekolekcji,

– realizację projektów w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

– pogłębianie, upowszechnianie i propagowanie wiedzy o Henryku Pobożnym i księżnej Annie Śląskiej jako o osobach stanowiących wzór do naśladowania we współczesnym świecie, w tym przez podejmowanie inicjatyw mających na celu przybliżanie ich sylwetek społeczeństwu oraz przywracanie świadomości narodowej Polaków,

– udział w życiu Kościoła Katolickiego, zwłaszcza w Polsce, poprzez uczestniczenie w szczególnych wydarzeniach natury religijnej i patriotycznej,

– współpracę z instytucjami kościelnymi (parafie, zakony, zrzeszenia kościelne),

– działalność wydawniczą, charytatywną i dobroczynną.

Rozdział III. Członkowie

§9

1. Członkami Bractwa są Rycerze: mężczyźni (Kawalerowie) i kobiety (Damy), będący osobami świeckimi lub duchownymi. 

2. Wśród członków wyróżnia się: 

a) członków zwyczajnych,

b) członków honorowych,

c) członków wspierających.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy, kto ma szczerą intencję służenia Bogu i dobrowolnie chce realizować cele Bractwa. 

2. Przyjęcia do Bractwa dokonuje Kapituła, po stwierdzeniu zdatności kandydata na członka przez Przewodniczącego Kapituły. 

§ 11

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, wspierająca działalność Bractwa, szczególnie udzielająca mu honorowego patronatu.

2. W poczet członków honorowych przyjmuje Walne Zebranie, na wniosek Kapituły.

§ 12

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, wspomagająca działalność Bractwa i świadcząca na jego rzecz pracę lub pomoc finansową.

§ 13

1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

– śmierci członka,

– rezygnacji zgłoszonej Kapitule przez członka na piśmie,

– prowadzenia przez członka działalności sprzecznej ze Statutem. 

3. Decyzję o ustaniu członkostwa podejmuje Kapituła bezwzględną większością głosów.

Rozdział IV. Struktura organizacyjna

§ 14

Władzami Bractwa są:

a) Walne Zebranie,

b) Kapituła.

§ 15

1. Walne Zebranie zwołuje Kapituła raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z inicjatywy 1/3 ogółu członków; może je również zwołać Kapituła.

2. Do zadań Walnego Zebrania należy w szczególności:

a) uchwalanie kierunków działania Bractwa,

b) wybór i odwołanie Przewodniczącego Kapituły, który spełnia funkcję Moderatora Bractwa, zwanego również Mistrzem Bractwa,

c) wybór i odwołanie członków Kapituły,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Kapituły,

e) udzielanie absolutorium Kapitule,

f) przyjmowanie członków honorowych zgłoszonych przez Kapitułę,

g) uchwalanie zmian Statutu.

3. Obradom Walnego Zebrania przewodniczy jego członek, wybrany przez zebranie.

4. Walne Zebranie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym (z wyjątkami przewidzianymi w § 15 ust. 2 lit. „b” i „c” w zw. z § 16 ust. 1), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych (z wyjątkiem przewidzianym w § 22 ust. 2). W przypadku braku quorum Walne Zebranie, zwołane w drugim terminie, jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę członków obecnych.

§ 16

1. Kapituła składa się z 5 osób, w tym Przewodniczącego, wybieranych w głosowaniu tajnym.

2. Kapituła wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego Kapituły, Skarbnika Kapituły i Sekretarza Kapituły.

3. Kadencja Kapituły trwa 5 lat.

§ 17

1. Do zadań Kapituły należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością Bractwa,

b) przyjmowanie nowych członków i podejmowanie uchwał o ustaniu członkostwa,

c) zwoływanie Walnego Zebrania,

d) opracowywanie programów działalności Bractwa na rok następny,

e) powoływanie – w razie potrzeby – zespołów zadaniowych,

f) ustalanie wysokości i sposobu uiszczania składki członkowskiej,

g) zarządzanie finansami i majątkiem Bractwa,

h) przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności Kapituły i Bractwa.

2. Kapituła podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej składu. 

3. Posiedzenia Kapituły odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz na kwartał.

§ 18

1. Przewodniczący Kapituły w szczególności:

a) reprezentuje Bractwo na zewnątrz,

b) kieruje pracami Kapituły,

c) podpisuje dokumenty Bractwa, w tym finansowe, w zakresie zwykłego zarządu,

d) stwierdza zdatność kandydata na członka Bractwa.

2. Ta sama osoba, może pełnić nieprzerwanie funkcję Przewodniczącego Kapituły przez trzy kolejne kadencje.

§ 19

1. Kapelan Bractwa (asystent kościelny) ma prawo uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Walnego Zebrania i Kapituły Bractwa z prawem zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwał dotyczących spraw wiary i moralności. 

2. Zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę, a o zasadności sprzeciwu rozstrzyga Biskup Legnicki. 

3. Uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, a oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą. 

Rozdział V. Majątek Bractwa

§ 20

1. Majątek Bractwa tworzą:

a) składki członkowskie,

b) dochody z działalności statutowej,

c) subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,

d) dobrowolne ofiary.

2. Bractwo zarządza majątkiem posiadanym i nabywanym w celu realizowania swoich celów statutowych. 

§ 21

Zaciąganie zobowiązań przekraczających zwykły zarząd wymaga podpisu Przewodniczącego Kapituły i Skarbnika Kapituły, działających wspólnie. W razie uzasadnionej przeszkody w ich imieniu mogą działać wyłącznie osoby upoważnione przez nich na piśmie. 

Rozdział VI. Przepisy końcowe

§ 22

1. Inicjatywę zmian Statutu posiada Walne Zebranie oraz Kapituła.

2. Walne Zebranie może uchwalić zmiany Statutu większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych.

3. Statut i jego zmiany wymagają aprobaty Biskupa Legnickiego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawne, w szczególności KPK.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

STATUT STOWARZYSZENIA SIÓSTR I BRACI HENRYKA II POBOŻNEGO I ANNY ŚLĄSKIEJ

DEKRET BISKUPA LEGNICKIEGO O ZATWIERDZENIU STATUTU I NADANIU OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

DEKRET BISKUPA LEGNICKIEGO O MIANOWANIU KAPELANA BRACTWA